Logo Gminy Mikołajki Pomorskie
Powróć do: Dostępność

Procedury obsługi osób niepełnosprawnych

PROCEDURY OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normlanego życia indywidualnego i społecznego na wskutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub umysłowej.

§1 Wstęp

 1. Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich zwany w dalszej części procedury urzędem zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych.
 2. Procedura obsługi osób niepełnosprawnych określa zasady postepowania pracowników urzędu w przypadku kontaktu osób z niepełnosprawnością.

§2 Udogodnienia architektoniczne

 1. Na parkingu obok urzędu oznakowane jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście do budynku urzędu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Osoby niepełnosprawne  poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skontaktować się telefonicznie na numer 55 640 43 57 lub e-mailowo na adres: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl z urzędem w celu ustalenia osoby kompetentnej do załatwienia sprawy.
 4. Osoby niepełnosprawne mogą też przywołać pracownika wyznaczonego do pierwszego kontaktu używając dzwonka usytuowanego przed wejściem do urzędu.
 5. Osoby niepełnosprawne w razie potrzeby uzyskują pomoc w wyznaczonym stanowisku ds. pierwszego kontaktu. Stanowisko to mieści się na parterze budynku urzędu (pok. Nr 3 –Sekretariat).

§ 3 Etapy Obsługi Osób Niepełnosprawnych

 1. Pracownik pierwszego kontaktu przeprowadza wstępna rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru sprawy, następnie powiadamia pracownika odpowiedniego urzędu.
 2. Powiadomiony pracownik referatu zobowiązany jest do obsługi osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym stanowisku na parterze budynku urzędu.
 3. Po zakończeniu obsługi pracownik ds. pierwszego kontaktu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku urzędu.
 4. Każdy pracownik urzędu w Mikołajkach Pomorskich niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

§4 Obsługa osób doświadczających trudności w osobistym kontakcie

 1. Osoby doświadczające trudności z osobistym przybyciem do siedziby urzędu mogą załatwić sprawy za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
  • Telefonicznie na numer 55 64043 57
  • Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl
  • Listownie na adres: Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie
   Za pośrednictwem ePUAP
   • skrytka odbiorcza :/3b0s48res4/skrytka
   • skrytka odbiorcza :/3b0s48tes4/SkrytkaESP
  • Osobiści w urzędzie poprzez kontakt z wyznaczoną osoba ds. pierwszego kontaktu

§5 Obsługa osób posiadających trudności w komunikowaniu się

 1. Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w urzędzie przy pomocy tzw. osoby przybranej, którą może zostać każda osoba fizyczna która została wybrana przez osobę uprawnioną i posiada ukończone 16 lat.
 2. Rolą osoby przybranej jest pomoc w załatwianiu sprawy w urzędzie osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się.
 3. Z  pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do niej przysługuje tylko osobie uprawnionej.
 4. Urząd zapewnia dostęp do usługi tłumacza:
  • Polskiego języka migowego PMJ
  • Systemu językowo- migowego SJM
  • Sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN
 5. Świadczenie w/w usług jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2021 r. poz. 573).
 6. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie ( np. pisemnie za pomocą e-maila, ePUAP, złożenia wniosku osobiście), telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej ze wskazaniem metody komunikowania się, do urzędu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
 7. Pisemne zgłoszenie powinno być dokonane na odpowiednim formularzu wg wzoru- załącznik nr 1 do procedury.
 8. Po dokonaniu zgłoszenia urząd dołoży wszelkich starań aby zapewnić obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub uzgodnionym.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w wyznaczonym terminie, urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną wskazując inny termin realizacji świadczenia lub wskazując inna formę realizacji uprawnień.

§ 6 Postanowienia końcowe

Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik urzędu mając na uwadze zapisy Konwencji ONZ oprawach osób niepełnosprawnych jest zobowiązany okazać  osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc.