Logo Gminy Mikołajki Pomorskie
Powróć do: Dla Mieszkańca

Dyskusja publiczna

Informacje o aktualnie prowadzonych dyskusjach publicznych.

Microsoft Teams 

Dołącz do spotkania teraz - termin 25.06.2024 rok - godzina 16:00

Identyfikator spotkania: 397 479 517 648

Kod dostępu: T4msZe


RG.I.6721.3.2024

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI PIOMORSKIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana  elektrownia wiatrowa.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust  1 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie uchwały Nr III/14/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów geodezyjnych Wilczewo i Mikołajki Pomorskie w gminie Mikołajki Pomorskie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wskazanie nowych terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowej wraz z jej strefą ochronną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie bip.mikolajkipomorskioe.pl 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich,  ul. Dzierzgońska 2, 82‑433 Mikołajki Pomorskie lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – sekretariat@mikolajkipomorskie.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taką posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.  

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, dnia 25.06.2024 r. o godzinie 15:00, odbędzie się spotkanie otwarte w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, pokój nr 15 w formie spotkania bezpośredniego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Ponadto dnia 25.06.202r r. o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie otwarte w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację o łączu do spotkania online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji publicznej pod adresem: https://mikolajkipomorskie.pl/dyskusja-publiczna

 

 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 Maria Pałkowska - Rybicka