Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Utworzono dnia 04.09.2020

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
  1. 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
   i nie więcej niż 24 miesiące lub
  2. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  3. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  4. 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  5. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń,
   które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
   • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
 2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
  1. kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
  2. gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
  3. indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
   • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
 4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
  1. szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
  2. tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć
7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

PODR

 

Dział IX

 

Zasady udzielania kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego
w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR)

 

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

 

1.  Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r., poz. 33)
i decyzji Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. dotyczącej programu pomocy
nr SA.56408 (2020/N) Pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014 r., str. 1), zwanymi dalej Wytycznymi i polega na udzielaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy publicznej w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej obejmującego kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

2.  Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia, zwane dalej kredytami restrukturyzacyjnymi, mogą być udzielane przez Banki, podmiotom prowadzącym gospodarstwo rolne, o których mowa w rozdziale II ust. 1, nie później niż do 31 grudnia 2021 r. (cel kredytu – SZ).

3.  Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie długów o charakterze pieniężnym powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, za którą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa
i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów
i hodowlę ryb, przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, które powstały przed dniem złożenia w banku wniosku o udzielenie kredytu, wymienionej w „Wykazie działalności (…)”, zawartym w części II zasad udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. z późn. zm., w:

     1) Dziale I „Rolnictwo i rybactwo”,

     2) Dziale III „Działy specjalne produkcji rolnej”.

4.  Przedmiotem restrukturyzacji mogą być wymagalne i niewymagalne długi o charakterze pieniężnym, powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, m.in. zobowiązania:

1)  cywilnoprawne, w tym powstałe wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. z tytułu podlegających zwrotowi dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, niespłaconych pożyczek NP1 lub NP2, z tytułu podlegających zwrotowi dotacji w ramach PROW i innych programów finansowanych przy udziale środków UE), zadłużenie z tytułu kredytów komercyjnych zaciągniętych na realizację inwestycji objętych pomocą w ramach PROW i innych, w tym tzw. kredytów pomostowych oraz

2)  publicznoprawne, w tym powstałe wobec takich instytucji jak Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. z tytułu podlegających zwrotowi dopłat bezpośrednich),

w kwotach wynikających z planu restrukturyzacji, przy czym kredyt może zostać udzielony wyłącznie na długi wymagalne.

5.  Pomoc na restrukturyzację, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona temu samemu podmiotowi tylko jeden raz w ciągu dziesięciu lat.

6.  Restrukturyzacja może obejmować jeden z następujących elementów lub ich większą liczbę:

1)  reorganizację i racjonalizację działalności beneficjenta w celu zwiększenia jego wydajności obejmującą zazwyczaj wycofanie się z działalności przynoszącej straty,

2)  restrukturyzację istniejącej działalności, która może odzyskać konkurencyjność,

3)  dywersyfikację w kierunku nowych i rentownych rodzajów działalności,

4)  restrukturyzację finansową w formie zastrzyków kapitałowych dokonywanych przez nowych lub istniejących udziałowców,

5)  redukcję zadłużenia przez istniejących wierzycieli.

 

Rozdział II. Kredytobiorcy

 

1.  Kredyt może zostać udzielony podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne, który:

1)  jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

2)  ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333),

4)  jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014”,

5)  co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwaną dalej „działalnością rolniczą”,
w gospodarstwie wymienionym w pkt 3, licząc od dnia powstania, wobec tego podmiotu, obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa,

6)  jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.), tj.:

a)  jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych tj., jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące,

b)  a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (przed datą złożenia w WODR planu restrukturyzacji wraz z wnioskiem o jego akceptację),

7) znajduje się w trudnej sytuacji.

2.  W przypadku podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne będącego dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014, pomoc będzie notyfikowana przez Komisję Europejską indywidualnie.

3.  Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej lub przejęte przez grupę kapitałową nie będą kwalifikowane do pomocy, z wyjątkiem przypadków, gdy trudności spółki mają charakter wewnętrzny i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz
w przypadkach, gdy trudności są zbyt poważne, aby mogły być zrestrukturyzowane przez grupę, bez pomocy państwa. Przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc przestrzegane będą przepisy w zakresie zależności pomiędzy spółkami.

4.  W przypadku spółki, w skład której wchodzą inne podmioty, w tym podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który otrzymał pomoc na restrukturyzację, pomoc na restrukturyzację udzielona innym podmiotom wchodzącym w skład tej spółki lub tej spółce nie może zostać przekazana podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne, który wcześniej otrzymał taką pomoc.

5.  Kredyt nie może zostać udzielony podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne:

1)  znajdującemu się w likwidacji lub w upadłości,

2)  wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814),

3)  na restrukturyzację długów powstałych w związku z prowadzeniem działalności innej niż określona w rozdziale I ust. 3 w tym m.in. działalności związanej z przetwarzaniem
i wprowadzaniem produktów rolnych do obrotu,

4)  który otrzymał pomoc na ratowanie lub restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w ciągu ostatnich 10 lat bądź otrzymał jakąkolwiek pomoc niezgłoszoną. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo przejmuje aktywa innego przedsiębiorstwa, a w szczególności przedsiębiorstwa, które było przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnego lub zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym i które otrzymało już pomoc na ratowanie, pomoc na restrukturyzację lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, nabywca nie będzie podlegać zasadzie „pierwszy i ostatni raz”, pod warunkiem, że między starym przedsiębiorstwem i nabywcą nie istnieje ciągłość gospodarcza,

5) który nadal dysponuje wcześniejszą pomocą niezgodą z prawem, która na podstawie decyzji Komisji Europejskiej została uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem (w odniesieniu do pomocy indywidualnej albo programu pomocy), aż do momentu zwrotu lub wpłaty na zablokowany rachunek bankowy całej kwoty pomocy niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem wraz z odpowiednimi odsetkami.

6.  Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie spłaty zadłużenia wynikającego ze zobowiązań zaciągniętych przez współmałżonka, o ile pomiędzy współmałżonkami istnieje wspólność majątkowa i małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne.

7.  W przypadku małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, umowa kredytu jest zawierana z obydwojgiem małżonków.

  8.  W przypadku przeniesienia posiadania całości lub części gospodarstwa rolnego, na które właściciel uzyskał pomoc na restrukturyzację zadłużenia, nabywca gospodarstwa rolnego nie będzie mógł po raz kolejny z takiej pomocy skorzystać. Pomoc dla nabywcy zrestrukturyzowanego gospodarstwa rolnego może być przyznana po upływie 10 lat licząc od dnia nabycia tego gospodarstwa rolnego.

9.  Wypłata pomocy zostaje zawieszona, jeżeli jej beneficjent nadal dysponuje wcześniejszą pomocą niezgodą z prawem, która na podstawie decyzji Komisji Europejskiej została uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem (w odniesieniu do pomocy indywidualnej albo programu pomocy), aż do momentu zwrotu lub wpłaty na zablokowany rachunek bankowy całej kwoty pomocy niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem wraz z odpowiednimi odsetkami.

10.  Jeżeli podmiot należący do grupy kapitałowej otrzymał pomoc na restrukturyzację, zarówno grupa jako całość, jak i inne należące do niej podmioty nadal kwalifikują się do otrzymywania pomocy na restrukturyzację, pod warunkiem przestrzegania innych przepisów wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowani
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, z wyjątkiem wcześniejszych beneficjentów takiej pomocy. Żadna pomoc nie zostanie przekazana przez grupę lub inne podmioty należące do grupy wcześniejszym beneficjentom pomocy.

 

Rozdział III. Wysokość kredytu i wkład własny

 

1.  Kwota kredytu udzielonego na realizację planu restrukturyzacji dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz wysokości długów wymagalnych.

2.  Łączna kwota kredytów z linii KR udzielonych jednemu podmiotowi nie może wynosić więcej niż 5 mln zł.

3.  Pomoc udzielona podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne w formie dopłat do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych z linii KR nie może być kumulowana
z pomocą w formie pożyczek na spłatę zadłużenia (Symbol NP3).

4.  Przy ustalaniu kwoty kredytu nie uwzględnia się udzielonych producentowi rolnemu kwot innych kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału.

5.  Pomoc udzielona podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne w formie dopłat do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych z linii KR może być łączona z pomocą
w postaci gwarancji udzielanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

6.  Od kredytobiorcy wymaga się wniesienia wkładu własnego wyliczonego na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji zgodnie z planem restrukturyzacji w wysokości, co najmniej:

1) 25% kosztów restrukturyzacji - w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy,

2) 40% kosztów restrukturyzacji - w przypadku średniego przedsiębiorcy.

7.  Wkład własny można zapewnić m.in.:

1)  ze środków własnych podmiotu ubiegającego się o kredyt,

2) w drodze pozyskania nowego kapitału zewnętrznego na warunkach rynkowych, tj. np. środków kredytu komercyjnego lub środków pochodzących ze sprzedaży majątku,

3)  w drodze pozyskania nowego kapitału od obecnych udziałowców.

8.  Posiadanie i wniesienie wkładu własnego w koszty restrukturyzacji należy udokumentować,
w zależności od wdrożonych środków restrukturyzacyjnych, w sposób wiarygodny dla banku.

9.  Wkład własny musi być rzeczywisty, tzn. faktyczny, wykluczający wszystkie przyszłe spodziewane zyski, takie jak przepływy pieniężne i musi być możliwie najwyższy, a także musi zostać udokumentowany w wiarygodny sposób, stosownie do środka restrukturyzacji. Weryfikacja wkładu własnego powinna zostać przeprowadzona podczas zatwierdzania planu restrukturyzacji, o którym mowa w rozdziale VIII niniejszych zasad.

10.  Długi o charakterze pieniężnym, przewidziane do finansowania kredytem preferencyjnym, wykazane w zaakceptowanym przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu albo siedzibę dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego planie restrukturyzacji i we wniosku o kredyt spłacane są przez bank na rachunek wierzyciela, na podstawie kopii umów, faktur lub innych dokumentów, z których wynikają zobowiązania.

 

Rozdział IV. Wysokość oprocentowania

 

1.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 3 punkty procentowe. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

2.  Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1)  kredytobiorcę w wysokości 2%,

2)  Agencję w pozostałej części pod warunkiem spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę zgodnie z umową kredytu restrukturyzacyjnego oraz realizacji przez kredytobiorcę planu restrukturyzacji.

3.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

Rozdział V. Wysokość pomocy

 

1.  Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej zawarcia.

2.  Łączna wysokość udzielonej przez Agencję pomocy z tytułu niniejszego kredytu jest określana przez bank w umowie kredytu w dniu jej zawarcia i nie może przekroczyć:

1)  40% kwoty udzielonego kredytu restrukturyzacyjnego,

2)  60% kwoty udzielonego kredytu restrukturyzacyjnego dla:

a)  młodego rolnika, o którym mowa w art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 702/2014 lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, u którego obowiązek podatkowy
w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego powstał nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego,

b)  podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, którego większa część gruntów (co najmniej 50% użytków rolnych) jest położona na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3.  W przypadku łączenia pomocy w postaci dopłat do oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego z gwarancją udzielaną przez KOWR, kwoty pomocy wyrażone jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB) będą sumowane w celu określenia intensywności pomocy, wysokości (w procentach) wkładu własnego beneficjenta oraz maksymalnej kwoty pomocy na beneficjenta.

4.  Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 2, ustala się na dzień zawarcia umowy kredytu dyskontując wartości bieżące kwot dopłat rozłożonych w czasie do ich wartości w dniu udzielenia kredytu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2, i wpisuje w umowie kredytu.

5.  Kwota pomocy określona w umowie kredytu nie może zostać zwiększona.

6.  W przypadku wyczerpania kwoty dopłat określonej w umowie kredytu, dalsze dopłaty nie są stosowane.

7.  W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, obniżona kwota kredytu skutkuje zmianą maksymalnej kwoty dopłat, o której mowa w ust. 1, oraz wysokości pomocy wyliczonej w oparciu o stopę dyskontową obowiązującą w dniu zawarcia umowy kredytu.

8.  Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez kredytobiorcę z innych tytułów pomocy publicznej.

9.  Pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytu z linii KR może być stosowana
w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż 10 lat liczonych od dnia zawarcia umowy kredytu.

    

Rozdział VI. Okres kredytowania

 

1.  Okres kredytowania określany jest w umowie kredytu i nie może być dłuższy niż 10 lat.

2.  W okresie objętym umową kredytu bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu i nie dłużej niż do 10 lat, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2 maksymalna kwota dopłat nie ulega zmianie.

3.  Termin spłaty kredytu (kapitału lub odsetek) może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla banku.

4. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 1 roku.

 

Rozdział VII. Warunki stosowania i zwrotu dopłat ze środków Agencji

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca dokonuje, w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7- dniowego okresu na spłatę należności, realizuje plan restrukturyzacji oraz spełnia warunki określone w niniejszych zasadach.

2.  W przypadku czasowego w ocenie banku zaprzestania przez kredytobiorcę spłaty kredytu i odsetek z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy, dopłaty nie są stosowane przez ten okres.

3.  Jeżeli kredytobiorca wznowi spłatę kredytu i odsetek dopłaty stosowane są od dnia wznowienia spłaty kredytu i odsetek.

4.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania przez Agencję dopłat do banku do dnia ich zwrotu na rachunek Agencji, a kolejne nie przysługują w przypadku:

1)  wykorzystania kredytu niezgodnie z umową kredytu restrukturyzacyjnego,

2)  braku realizacji planu restrukturyzacji.

5.  Przeniesienie posiadania części gospodarstwa rolnego lub części majątku wchodzącego w jego skład, o ile nie wynika z planu restrukturyzacji, lub całości gospodarstwa rolnego, wymaga uzyskania zgody banku oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który udzielił gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego - w przypadku, gdy spłata kredytu restrukturyzacyjnego zabezpieczona jest gwarancją KOWR.

6.  Dopłaty nie przysługują, a już udzielone nie podlegają zwrotowi, od dnia przeniesienia posiadania, o którym mowa w ust. 5.

 

Rozdział VIII. Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Złożenie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania albo siedzibę wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, zwanego dalej WODR, opracowanego planu restrukturyzacji wraz z wnioskiem o jego akceptację.

2.  Plan restrukturyzacji zawiera m.in.:

1)  opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy, zawierający opis przyczyn trudności gospodarstwa, słabych punktów prowadzonej działalności rolniczej, które doprowadziły do jego niewypłacalności oraz sposobu przywrócenia zdolności płatniczych i opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego po uzyskaniu pomocy,

2)  analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, ocenę przyczyn powodujących niewypłacalność i działań zarządczych, które mogły do niej doprowadzić a także, w stosownych przypadkach, wskazanie konieczności wprowadzenia stosownych zmian w systemie zarządzania gospodarstwem rolnym,

3)  opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych,

4)  wskazanie źródeł finansowania działań, o których mowa w pkt. 3) oraz prognozę efektów ekonomiczno-finansowych ich wdrożenia,

5)  harmonogram wdrożenia działań, o których mowa w pkt. 3) oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacji,

6)  wskazanie okresu restrukturyzacji, w którym nastąpi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych,

7)  oczekiwane wyniki planowanej restrukturyzacji przedstawione w scenariuszu podstawowym i scenariuszu pesymistycznym – w tym celu w planie restrukturyzacji ma być uwzględniony m.in. aktualny stan popytu i podaży oraz prognoza popytu na surowce produkowane w danym gospodarstwie rolnym i podaży tych surowców oraz główne czynniki kosztów dla danego sektora produkcji rolniczej odzwierciedlające założenia scenariusza podstawowego i scenariusza pesymistycznego a także mocne i słabe strony producenta rolnego oraz prowadzonej przez niego działalności rolniczej – scenariusze mają się odnosić do wyników uzyskanych w danym sektorze produkcji rolniczej w jednostce administracyjnej (województwo) lub w FADN (sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych),

8)  datę sporządzenia planu restrukturyzacji oraz podpis osoby sporządzającej plan restrukturyzacji i podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne.

 

3.  Uzyskanie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne akceptacji dyrektora WODR złożonego planu restrukturyzacji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z planem restrukturyzacji. Dyrektor WODR akceptuje plan restrukturyzacji, gdy w jego ocenie realizacja tego planu umożliwi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej przez niego działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych przez umieszczenie w planie restrukturyzacji adnotacji o jego akceptacji.

4.  W przypadku braku akceptacji planu restrukturyzacji, dyrektor WODR informuje podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, w formie pisemnej, o odmowie akceptacji tego planu
z podaniem przyczyn tej odmowy.

5.  Brak akceptacji planu restrukturyzacji przez dyrektora WODR uniemożliwia ubieganie się
w banku o udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego.

6.  Złożenie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne w banku wniosku o kredyt następuje wraz z:

1)  kompletem dokumentów wymaganych przez bank

2)  zaakceptowanym przez dyrektora WODR planem restrukturyzacji,

3)  kopiami dokumentów potwierdzających, w sposób wiarygodny dla banku, wskazaną
w tym wniosku kwotę zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku,

4)  oświadczeniem podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne wg wzoru określonego w załączniku nr 27, zawierającym informacje, że m.in.:

a)  nie toczy się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

b)  nie znajduje się w likwidacji lub w upadłości,

c)  nie otrzymał on pomocy na ratowanie lub restrukturyzację lub tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego w ciągu ostatnich 10 lat bądź nie otrzymał jakiejkolwiek pomocy niezgłoszonej,

d) nie ciąży na nim dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

7.  Akceptacja planu restrukturyzacji przez dyrektora WODR nie zwalnia banku od własnej oceny planu restrukturyzacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulaminem kredytowania obowiązującym w banku oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy ARiMR a bankiem.

8.  Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje samodzielnie bank.

9.  Dla każdej umowy kredytowej kopia planu restrukturyzacji potwierdzona za zgodność
z oryginałem jest przekazywana do Agencji.

10.  Wzór wniosku o kredyt, o którym mowa w ust. 6, określa bank.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 177

W poprzednim tygodniu: 441

W tym miesiącu: 1944

W poprzednim miesiącu: 19

Wszystkich: 2050

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Usługi online

e-Urzad

epuap

obywatel.gov.pl

Facebook

Youtube

Spis rolny

Spis rolny 2020

Pogoda

MIKOŁAJKI POMORSKIE Pogoda

Mapa

Wyłączenia bieżące energii elektrycznej

Wyłączenia bieżace

Pomorskie

Pomorskie

Poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne