Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Utworzono dnia 07.06.2021

                                              

WÓJT GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i  Uchwały nr XX/139/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

2.  Rodzaj zlecanego zadania publicznego:

  1. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

       2)   W zakresie kultury fizycznej i sportu:

            - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2019 r.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –   10 000,00 zł

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2020r.:

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –   8 000,00 zł

- kultura fizyczna i sport – 8 000,00 zł

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2021 r.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –   8 000,00 zł

- kultura fizyczna i sport – 8 000,00 zł

 

3. Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania maksymalnie
do 15.12.2021 r.

 

4. Warunki realizacji zadania:

- zadania powinny być zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Mikołajki Pomorskie,

- zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania zgodnie z zawartymi umowami oraz  z obowiązującymi standardami i przepisami,

-  realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności,

- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

5. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana na podstawie opinii przedłożonej przez Komisję Konkursową i wybranej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie oferty oraz zawartej umowy.

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zdania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

6. Termin składania ofert:

  1.  oferty należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z  dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2021” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie (parter, pok. 3) w terminie do dnia 02.07.2021 r. do godz. 1400.

Podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, powinny złożyć każdą ofertę  w odrębnej kopercie.

  1. do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio innego rejestru lub ewidencji  potwierdzający status prawny oferenta ze szczególnym uwzględnieniem składu zarządu i sposobu reprezentacji, w przypadku kserokopii poświadczony za zgodność  z oryginałem.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną         niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów).

3. Kserokopia aktualnego statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

  1.  otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 05.07.2021 r. o godz. 900   w siedzibie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich w sali Narad.

  2. tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania., Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. oraz niniejsze ogłoszenie.

  3.  wyboru ofert dokona Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej na podstawie przedłożonego protokołu z jej posiedzenia w terminie do dnia 09.07.2021 r.

 

8. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące otwartego konkursu udziela pracowniczka ds. współpracy z NGO  w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie w pok. 12, telefon kontaktowy:  536 170 598

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Gminy Mikołajki Pomorskie pod adresem: www.mikolajkipomorskie.pl.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Wójt Gminy

Maria Pałkowska-Rybicka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 224

W poprzednim tygodniu: 346

W tym miesiącu: 1228

W poprzednim miesiącu: 1596

Wszystkich: 16833

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Gminny System Komunikacji Online

GSKO

Usługi online

e-Urzad

epuap

obywatel.gov.pl

Facebook

Youtube

Spis rolny

Spis rolny 2020

Pogoda

MIKOŁAJKI POMORSKIE Pogoda

Mapa

Wyłączenia bieżące energii elektrycznej

Wyłączenia bieżace

Pomorskie

Pomorskie

Poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne