Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uprzejmie informuję, że dnia 15 listopada 2016 roku o godz. 1400 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. „Ograniczenie emisji CO2- Gminny system doradztwa” realizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 4. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2017 rok:
  • a) podatku od nieruchomości,
  • b) podatku rolnego,
  • c) podatku leśnego,
  • d) opłaty od posiadania psów,
  • e) opłaty targowej,
  • f) podatku od środków transportowych,
 5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  • a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • b) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso;
  • c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności;
  • d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
  • e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • f) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
  • g) w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
  • h) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
  • i) w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”;
  • j) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;
  • k) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
 6. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016- 2026.
 7. Sprawy bieżące, informacje.
 8. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczej
Mariusz Wojtkowiak

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Społecznej

Kazimierz Marchlewski