Gmina Mikołajki Pomorskie

BIP

BIP

GEO-SYSTEM

GEO-SYSTEM

Polska w liczbach

Razem o łupkach

Razem o lupkach

Powiat Sztumski

Powiat Sztumski

Pomorskie 2020

 

Pomorskie 2020

ePUAP2-/3b0s48tes4/skrytka

 

EPUAP

OBYWATEL.GOV.PL

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie Kryzysowe

Nasze Miasto

NaszeMiasto.PL

Dofinansowane z

WFOŚIGW

GOPS

GOPS

Odkrywamy talenty na Pomorzu

Biblioteka Publiczna

 

Biblioteka

GOK Mikołajki Pomorskie

GOK

Decydujemy Razem

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Powiślańska Organizacja Turystyczna

E-alternatywne przedszkole

 

E-alternatywne przedszkole

LogowanieAktualności


Dzisiaj jest: Piątek
29 Kwietnia 2016
Imieniny obchodzą
Angelina, Augustyn, Bogusław, Hugo,
Hugon, Paulin, Piotr, Rita, Robert,
Roberta, Sybilla

Do końca roku zostało 247 dni.
Zodiak: Byk
Witaj na stronie Gminy Mikołajki Pomorskie
Piknik z Iskrą PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
wtorek, 26 kwietnia 2016 13:25

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 13:26
 
Widowisko muzyczne - GOK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
wtorek, 26 kwietnia 2016 13:24

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 13:25
 
Święto Flagi Państwowej i Konstytucji 3 Maja 1791 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
wtorek, 26 kwietnia 2016 13:20

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 13:24
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 11:31

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego  do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

1)     osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45,
z dopiskiem „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

2)     za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

 

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

1)     imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji
w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem określonym w plikach do pobrania na stronach internetowych Urzędu

2)     oświadczenia kandydata, zgodnie z wzorem określonym w plikach do pobrania na stronach internetowych Urzędu

 


Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacji udziela: Magdalena Witkowska, Dariusz Gliński, tel. (58) 32 68 567, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 11:33
 
RAPORTY Z BADAŃ WODY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 11:31

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 774//2016 Z DNIA 18.04.2016

Cieszymowo

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 11:31
 
Ogłoszenie o naborze NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
piątek, 22 kwietnia 2016 13:46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w ramach realizowanych zadań z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku .

2. Wymagania dodatkowe :

 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera
 • nieposzlakowana opinia
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na sytuacje stresowe
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 • posiadanie prawo jazdy kat.B i posiadanie własnego środka transportu

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się niezbędna.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodzinny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

5. Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie 1 osoba – asystent rodziny
 • umowa o pracę (zadaniowy czas pracy) w okresie od  maja  2016r. do 31 grudnia 2016r.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,  w godzinach pracy Ośrodka tj.

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 28.04.2016 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do GOPS w Mikołajkach Pomorskich).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich i stronie internetowej GOPS w Mikołajki Pomorskie oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Kierownik GOPS

Irena Sadłos

Poprawiony: piątek, 22 kwietnia 2016 13:48
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
czwartek, 21 kwietnia 2016 12:58

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2016.446.j.t.)

z w o ł u j ę

na dzień 29 kwietnia 2016 roku na godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera  XV sesję  Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Porządek obrad XV sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał: a)w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”; b)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018; c)w sprawie uchwalenia statutu gminy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich; d)w  sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej; e)w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży; f)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie; g)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026; h)w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie;
 6. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Zuzanna Smoter

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
czwartek, 21 kwietnia 2016 12:53

Uprzejmie informuję, iż dnia 26 marca 2016  roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: a)w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”; b)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018; c)w sprawie uchwalenia statutu gminy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich; d)w  sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej; e) w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży; f)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kołoząb Mały w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie;
 4. Przedstawienie propozycji zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026 i propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.
 5. Sprawy bieżące, informacje.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący                                       Przewodniczący

Komisji Gospodarczej                                Komisji Społecznej

Mariusz Wojtkowiak                                Kazimierz Marchlewski

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 14:06

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich informuje, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych  z nieruchomości

zamieszkałych  odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Uwaga!!! W dniu wywozu należy wystawić odpady przed posesję do godz. 7.00.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Kulecki

Poprawiony: poniedziałek, 18 kwietnia 2016 14:08
 
Ankiety wśród mieszkańców Mikołajek Pomorskich na temat wydarzeń kulturalnych w ich miejscowości i w regionie Powiśla PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 11:13

W dniach 23-24 kwietnia (sobota-niedziela) 2016 r. studenci  socjologii, kulturoznawstwa i etnologii z Gdańska będą przeprowadzać ankiety  wśród mieszkańców Mikołajek Pomorskich na temat wydarzeń kulturalnych w ich  miejscowości i w regionie Powiśla. Ankiety będą realizowane w ramach projektu  pt. "Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i  Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla) finansowanego ze  środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer  DEC-2013/11/N/HS3/04781 i prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu.

W tych dniach studenci będą odwiedzać Państwa w domach z prośbą o  przeprowadzenie 10-15 minutowej rozmowy ankietowej. Celem ankiety będzie  zebranie oceny mieszkańców Mikołajek Pomorskich na temat tego, co dzieje się w  ich miejscowości i w regionie oraz określenie ich potrzeb  kulturalnych.

W imieniu pracowników naukowych Uniwersytetu zwracamy się z prośbą  do mieszkańców Mikołajek Pomorskich o życzliwe przyjęcie studentów w domach i  wzięcie udziału w ankiecie. Wyniki ankiety zostaną opublikowane w książce, która  ukaże się na początku 2017 r. i będzie dla wszystkich dostępna on-line w  internecie.

Poprawiony: poniedziałek, 18 kwietnia 2016 11:17
 
Drzewko za makulaturę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Czarnecki   
piątek, 15 kwietnia 2016 18:06

 

Drzewko za makulaturę

Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2016 18:07
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 43

Pogoda dla gminy

PAŁAC W STĄŻKACH

Konkurs fotograficzny

REKLAMA

Czas lokalny

Ulti Clocks content

Harmonogram wywozu odpadów

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Imieniny

Dzisiaj jest
Piątek
29 kwietnia 2016
Imieniny obchodzą
Angelina, Augustyn, Bogusław, Hugo, Hugon, Paulin, Piotr, Rita, Robert, Roberta, Sybilla
Do końca roku zostało
247 dni

Sondy

Jak oceniasz UG Mikołajki Pomorskie?
 

Aktualne Informacje z Polski

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyka

System : Linux u
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.47-MariaDB-log
Czas : 05:57
Pamięć podręczna : Wyłączono
GZIP : Wyłączono
Użytkowników : 2
Artykułów : 836
Zakładki : 27
Odsłon : 577978