Gmina Mikołajki Pomorskie

Zamówienia publiczne

Utworzono: czwartek, 12 lipiec 2018 13:28 | Opublikowano: czwartek, 12 lipiec 2018 13:28
Andrzej Czarnecki

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

 

 

 

W imieniu ............................................................................ (nazwa i adres Oferenta) oferujemy realizację świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki Pomorskie  na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania na poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji wynosi:

……% (słownie:……………………….) – dla obligacji serii..……..

……% (słownie:……………………….) – dla obligacji serii…………

……% (słownie:……………………….) – dla obligacji serii………..

………………………………………………………………………………………….

Marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Oferenta ………% od kwoty emisji danej serii obligacji, płatna w ciągu….. dni od daty podpisania umowy.

W przypadku odstąpienia od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

……………..…….(nazwa oferenta) nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat.

………………..(nazwa oferenta) zapewnia, iż emisja obligacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia  o planie emisji, tj najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia iż  środki finansowe znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe ……………………………………………………………………...

Oferta Banku jest ważna do dnia ………….……. . Oferta jest wiążąca.

 

W załączeniu składamy:

a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot,

b)   oświadczenie Oferenta (zgodnie z zał. nr 2) ,

 

Data:                                                                                                                   Podpisano:

                                                                                                     (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta

                                                                                                  lub osoby upoważnione przez Oferenta      

                                                                                                     zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE

 

Oferent oświadcza, że:

1.      Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.

2.      Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.      Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4.      Jest bankiem lub domem maklerskim.

5.      Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.      Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

7.      W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

 

 

 

 

Data:                                                                                                                   Podpisano:

                                                                                                     (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta

                                                                                                  lub osoby upoważnione przez Oferenta      

                                                                                                     zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)