Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

koniec: 13.12.2018, 14:00,
Kontakt: Tel. (055) 6404357, e-mail: sekretariatmikolajkipomorskie.pl

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe :

 1. doświadczenie pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku( co najmniej 5 lat ),

 2. wykształcenie kierunkowe, preferowane ( administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia),

 3. znajomość prawa w zakresie samorządu gminnego, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności funduszy unijnych, znajomość ustaw o działalności pożytku publicznego, o usługach turystycznych, o sporcie , o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 4. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

 5. znajomość języka nowożytnego ( j. angielski  lub j. niemiecki) w stopniu komunikatywnym,

 6. prawo jazdy kategorii B,

 7. komunikatywność,

 8. umiejętność pracy w zespole,

 9. samodzielność i odpowiedzialność,

 10. zdolność organizowania i planowania.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. pozyskiwanie informacji o wszelkich projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych na realizację zadań gminnych,

 2. inicjowanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych,

 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacja projektów finansowych przy współudziale środków unijnych oraz dotacji celowych państwa na rzecz JST,

 4. opracowywanie i przedstawianie planu rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju gminy, wieloletnich planów inwestycyjnych w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych,

 5. inicjowanie spraw związanych ze współpraca z innymi gminami,

 6. organizowanie współpracy zagranicznej gminy,

 7. przygotowywanie gminy w wystawach i targach,

 8. opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,

 9. współpraca przy opracowywaniu strony internetowej gminy,

 10. prowadzenie polityki –Public relations,

 11. planowanie i koordynowanie wszelkich form kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie masowych imprez sportowych,

 12. nadzór oraz koordynowanie turystyki na terenie gminy,

 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 14. sprawowanie mecenatu nad działalnością kultury, polegająca na wprowadzaniu i promocji inicjatyw kulturalnych  oraz ochrony dziedzictwa kultury,

4. Kluczowe kontakty zewnętrzne:

 • Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Starostwo Powiatowe w Sztumie,
 • Urząd Statystyczny w Gdańsku.

5. Kluczowe kontakty wewnętrzne:

 • Kierownicy Referatów w UG,
 • Dyrektor GCKB

6. Wyposażenie stanowiska pracy:

 • zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
 • telefon

7. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)- potwierdzone zgodności kopii z oryginałem,

 4. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 8. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzających okresy zatrudnienia- potwierdzone zgodności kopii z oryginałem,

 9. oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul Dzierzgońska 2 , pokój nr 10 (sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko- Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, kultury i sportu, w nieprzekraczającym terminie do 13 grudnia 2018r.( decyduje data faktycznego wpływu do urzędu) do godz. 14.00

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie  (www.bip.mikolajkipomorskie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w kadrach przed zawarciem z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne, uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego, oraz zaświadczenia lekarskiego.

 

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć klauzulę podpisaną własnoręcznym podpisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2018 r. poz.1260 ze zmianami)

Przewidywany termin zatrudnienia 1 styczeń 2019 r.

W przypadku niezakwalifikowania się do dalszego etapu rekrutacji , dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście .

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się  aplikujących kandydatów, że:

 1) Administratorem danych osobowych kandydata na wolne stanowisko urzędnicze jest Wójt Gmin Mikołajki Pomorskie z siedzibą  w Mikołajkach Pomorskich , ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, tel: 55 2770133 , adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2) Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym jest Pan Bartosz Wrochna, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3) Dane osobowe kandydata będą  przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie wymienione w niniejszym ogłoszeniu, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę  na podstawie  art.  6 ust. 1 lit, a, b, c i e oraz  art.  9 ust. 2 lit. b i g RODO.

4) Dane osobowe kandydata nie będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych.

 5) Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Konsekwencją  niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

 8) Dane osobowe udostępnione przez kandydata nie będą  podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

                                                                    Wójt Gminy

                                                         Maria Pałkowska-Rybicka