Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r., poz. 994) z w o ł u j ę III Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 28 listopada 2018 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek obrad III sesji:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 5. Podjęcie uchwał:
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.;
 7. w sprawie wynagrodzenia Wójta
 8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019:
 9. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2018 rok;
 10. Przedstawienie planów pracy Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019 przez przewodniczących komisji.
 11. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

  

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018r., poz. 994 z późn. zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.